Tuesday 10 June 2014

شهردار نیوکانِ جنگ طلبِ بورلی هیلز را چه نسبتی با شهر صلح دوست ریجموند هیل است ؟

محمد سلیمانی
WHY YOU INVITED NEO CON  BEVERLY HILL'S MAYOR , JIMMY DELSHAD TO  RICHMOND HILL?
حکایتی از میرزا آغاسی وزیر  قاجاری بر زبانها جاری است که قنات  کنی او را به گلایه گفت ای وزیر اینهمه پول ملت  هزینه قنات کندن میکنی ملت را آب نشود. آغاسی در پاسخ گفت، برای ملت اگر آب نشود برای شمایان که نان میشود !
حال حکایت دسته ای از ایرانیان مقیم خارج از کشور است که صرف ایرانی بودن و بر بستر ضدیت اسراییل و امریکا با جمهوری اسلامی  با کمترین شایستگی ها به موقعیت و امکانات ویژه ای دست میابند. یکی از این افراد شهردار سابق بورلی هیلز آمریکا آقای دلشاد است که هویت ایرانی – کلیمی او و مضافا سکنی گزیدن در اسراییل، درهای موفقیت را بر او گشود. برای کسانی
چون او که  از سر سخت ترین هواداران جنگ و تحریم ایران و از متحدین نزدیک نیو کان های امریکا است، جمهوری اسلامی نان آور آنها است. جمهوری اسلامی  اگر چه خیری برای مردم ایران نداشت اما از قبل حضور این رژیم، ناشایستگان بسیاری چون او با تکیه بر سیاست بازی و سیاست ابزاری در عرصه سیاست، هنر، ادب و حوزه مطبوعات و رسانه ها به نان و نوایی رسیدند.
دولتهای غربی این دسته ایرانیان را به عنوان توپچی برای لحظات مهم و ضروری به استخدام خود در میاورد توپچی هایی که یک عمر پرواران میکنند تا بهنگام وقوع جنگ توپی در کنند در محدوده چنین ماموریتهایی است که ما هر از چند گاه  شاهد حضور فیزیکی و یا رسانه ای اینگونه افراد از اقصی نقاط این کره خاکی در شهر تورنتو هستیم.
 یکی را در مقطعی خاص مامور نگارش در روزنامه تورنتو استار میکنند تا درباره توانمندی  بهایی ها در مقابله با رژیم مطلب نویسد. دیگری را میگویند تا به استحکام موقعیت نیوکانهای کانادایی در جامعه ایرانیان پردازد  و... اینک نیز شاهد دعوت آقای شهردار ایرانی – کلیمی توسط آقای رضا قاضی ( از کنگره ایرانیان ) .... برای حضور در شهر کوچک ریچموند هیل میباشیم.
 سوال ما از آقای رضا قاضی  این است که شهردار نیوکانِ جنگ طلبِ بورلی هیلز را چه نسبتی با شما است ؟
 کدام توانمندی آقای دلشاد انگیزه دعوت از او شده است ؟
 ایرانی بودن یا شهردار بودن اش 
؟ اگر موقعیت شغلی مد نظر بود چرا از شهردار اسبق نیویورک جولیانی که دست به قضا از تجربه بیشتری نیز برخوردار است دعوت   به عمل نیاوردید؟ ؟
 آیا ایرانی بودن و مضاف بر آن جنگ طلب بودن اش دلیل این گزینش است ؟ 
آقای دلشاد قرار است افکار ایرانیان شهر ریچموند هیل را معطوف به کدام نماینده و یا کاندید جنگ طلب و طرفدار تحریم کند ؟
 در این بازی غیر اخلاقی قرار است او کدامین مطاع را و با کدامین انگیزه سیاسی به جامعه ایرانی مقیم ریچموند هیل تحمیل کند ؟ 

No comments:

Post a Comment